Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy

11.06.2010 17:10

Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy

V současné době ví všichni ti, kdo se jen zčásti zajímají o mezinárodní dění a ekologii, že pojmy jako je klimatická katastrofa, nebo skleníkový efekt jsou stále více používány v souvislosti s ochranou atmosféry, která se stala mezinárodně politickým zájmem.

Některé údaje z roku 1998 tak , jak byly zveřejněny v SRN.

Ozónová díra měla v  roce 1997 již 20,000.000 km2, ( což pro představu prezentuje plochu rovnající se dvounásobku plochy EVROPY ). Vznik a rozšiřování ozónové díry mají na svědomí prvky souhrnně označované jako FCKW - freony (chloridy, uhlík). Rozhodujícím plynem , který způsobuje skleníkový efekt a tím i celkové oteplování atmosféry je CO2. Podle údajů evropské komise má podíl na poškození atmosféry až padesátiprocentní. CO2 vzniká při spalování všech fosilních paliv a na rozdíl od NOx, nebo SO2 ho lze ze spalin vyčistit jen s velkými náklady. Při spalování zemního plynu, který je bohatý na vodík a chudý na kyslík se tvoří málo CO2. Oproti spalování LTO jen 25 %. Celková produkce CO2 na zeměkouli je 832 miliard tun ročně. Proto ve světě dochází ke značnému zkvalitňování spalovacího procesu. Ve světle toho, že při výrobě 1 kcal tepla vznikne 0,56 až 1,1 kg CO2, je tento trend velice pochopitelný. Proto se v SRN snaží chránit životní prostředí i tím, že každý uživatel jakéhokoliv spotřebiče je povinen strpět každoroční kontrolu účinnosti spalování. Stát každoročně stanovuje maximální povolené procento účinnosti spalování. Kontrolou jsou pověřeni koncesovaní kominíci, kteří měření účinnosti provádějí. Děje se tak plošně,protože dlouhodobými zkušenostmi bylo zjištěno, že v SRN je 35 % vyrobené energie spotřebováno průmyslem, 20 % provozem aut a 45 % provozem domácností.

V SRN je v domácnostech spotřeba energie rozdělena zhruba takto :
- 10 % TUV
- 84 % Topení
- 6 % Provoz elektrospotřebičů
Pozn. : K nápravě škod způsobených jednou tunou CO2 je nutno investovat cca 8.000 Kč.

Podíl jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší v ČR za rok 2002

Zdroje znečištění Tuhé látky SO2 NO2 CO CxNx
Malé zdroje 44,2 % 17,2 % 4,0 % 23,4 % 26,2 %
Velké zdroje 26,5 % 77,1 % 43,8 % 23,5 % 13,8 %
Mobilní zdroje 18,2 % 50,7 % 50,7 % 51,5 % 55,4 %

Pozn. : Jen pro ilustraci - v roce 2000 vyprodukovaly v ČR malé zdroje znečištění ( od 0 do 200 kW.) cca 150 tisíc tun CO.

Ochrana ovzduší

Základním obecně závazným předpisem, který upravuje povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob v ochraně životního prostředí je

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů,
b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,
c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, orgánu obce způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci,
d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1,
e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,
f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a f) se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
(3) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1 písm. f) je provozovatel povinen na požádání osob pověřených obcí prokázat záznamem oprávněné osoby ne starším než 2 roky.