KONTROLY KOMÍNŮ - Vyhláška 34/2016 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

23.09.2016 00:00
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona
č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45
odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:
§ 1
Způsob čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním
pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí
spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu
a kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem
podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného
proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování
komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.
§ 2
Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím
vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty
v době kontroly odpovídá technickým požadavkům,
podle kterých byla spalinová cesta navržena,
provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí,
aby za všech provozních podmínek připojených
spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové
cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných
vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních
hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných
míst spalinové cesty, zvláště při prostupu
spalinové cesty stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti
stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
§ 3
Revize spalinové cesty
(1) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu
nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané
spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení
a výkonu za podmínky, že způsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení
čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty,
jakož i při důvodném podezření na výskyt
trhlin u používané spalinové cesty.
(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 4
Lhůty a vzory
(1) Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou
uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená
dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí
nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv
nestanoví lhůty kratší.
(2) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění
a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3
k této vyhlášce.
(3) Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty
je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.