Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

05.04.2009 07:27
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Při kontrole spalinových cest prováděnou při měření emisí, nebo samostatně je nutno posuzovat spalinovou cestu i z hlediska dalších předpisů a těmi jsou zejména zákon o požární ochraně, vyhláška č. 111/1981 Sb. a jednotlivé platné ČSN a EN.
Zákon o požární ochraně + Vyhláška č. 246/2001 Sb.
Základním obecně závazným právním předpisem na úseku požární bezpečnosti je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění zákona č. 425/1190 sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 163/1998 Sb.), jehož poslední novelizace je provedena zákonem č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2001. Tento zákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů a právnických a fyzických osob. Bližší podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. platná od 23.07.2001, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.
Některé podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů jsou stanoveny v § 42 "Tepelné spotřebiče" takto:
Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, zejména starší výroby, u kterých není k dispozici původní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, případně obsluhu) se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost pro umístění hořlavých látek a materiálů od vnějšího povrchu tepelných spotřebičů uvedena v návrhu výrobce, považuje se za bezpečnou vzdálenost u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalná a plynná paliva au elektrotepelných spotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.
Při používání tepelných spotřebičů na pevná paliva se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.